Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website je akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande voorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. De voorwaarden zullen op verzoek aan je worden toegezonden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@ldvd.nl.

toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website, alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de "Inhoud").

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door de beheerder van de website (de "Admin")

inhoud en aansprakelijkheid
Aan de ontwikkeling van deze website is en wordt veel aandacht besteed. Naar de aard van deze website wordt een groot deel van de Inhoud verzorgd door gebruikers van de website. Het bijdragen aan of lezen van de Inhoud van deze website geschiedt geheel op eigen risico van de gebruikers. De Admin streeft ernaar onnodig grievende Inhoud en Inhoud die inbreuk maakt op rechten van derden zoveel mogelijk te corrigeren of verwijderen, maar kan niet garanderen dat dit altijd lukt. In dat kader zij er bovendien op gewezen dat de Admin de website hobbymatig en alleen beheert en derhalve niet te allen tijde beschikbaar is om te monitoren en in te grijpen. De Admin is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het lezen van of bijdragen aan de Inhoud van deze website.

Hoewel bepaalde berichten van andere gebruikers als advies opgevat kunnen worden, is de Inhoud uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Onder geen beding kan de Admin aansprakelijk gesteld worden voor Inhoud geplaatst door gebruikers, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Admin. De Inhoud van de website kan te allen tijde eenzijdig door de Admin worden gewijzigd. De Admin is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Admin. De Admin is voorts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

De Admin spant zich in om de website in werking en toegankelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de toegang plotseling wordt onderbroken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de inhoud van de website wordt bijgewerkt of er onderhoud aan de website plaatsvindt. De Admin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (al dan niet plotselinge) onderbreking van toegang tot de website.

links naar externe websites
Deze website bevat links naar externe websites. De Admin is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites waarnaar op deze website een link is opgenomen of van websites waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit het ontwerp, de vorm en de inhoud van deze website en/of de elementen waaruit deze bestaat berusten, tenzij anders is aangegeven, bij de Admin.

Bezoekers mogen de website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Inhoud, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere website of het aanbrengen van deeplinks tussen deze website en enige andere website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Admin.

aan ons toegezonden materiaal
In geval je op eigen initiatief ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan de Admin, hetzij via e-mail, hetzij anderszins, zal de Admin gerechtigd zijn deze materialen en/of ideeën te gebruiken, te publiceren, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn, een en ander tenzij bij het ingezonden idee of materiaal expliciet vermeld wordt dat hiervoor geen toestemming wordt verleend of tenzij anders onderling overeengekomen wordt. De Admin zal niet gehouden zijn deze materialen en/of ideeën geheim te houden, dit tenzij bij inzending expliciet vermeld wordt dat hiervoor geen toestemming wordt verleend.

Je vrijwaart hierbij de Admin van alle schade en kosten die de Admin lijdt of maakt vanwege aanspraken van derden luidende dat het gebruik, de publicatie en/of de exploitatie van de toegezonden materialen en ideeën inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

privacy- en cookiebeleid
Je kunt het privacy- en cookiebeleid dat op deze website van toepassing is vinden op de pagina over ons privacybeleid.

rechtskeuze en bevoegde rechter
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.